Phaphamani bazalwane

Iculo Le 178

1. Phaphamani bazalwane baka-Kristu!
Vukanini! Sekusile bo!
Hlomanini izikhali, bazalwane,
Nisakwelwa ubuthongo, wo!

Refrain

Vukanini, bandla bo!
Anibon’ izitha na?
Hlomanini izikhali zokukholwa,
ngoSomandla sizonqoba, ngo!

2. Ubutshwala, namanyala, bazalwane,
Akuzon’ izitha zethu na?
USathan’ usivukele, bazalwane,
Somuvumela yini? Ngeke, qha!

Refrain

3. Zinkanuko, yek’ ihlazo, bazalwane!
Sesikwelwa amahloni, wo!
Ziyaqed’ ibandla lethu, bazalwene,
Akusil’ icala lethu, pho?

Refrain

4. Qhubekani, qinisani, bazalwane,
Ningahlehli, ngisho nakanci.
Ningabheki ngasemuva, bazalwane,
Yimanini isibindi ngqi!

Refrain

Phaphamani bazalwane