Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

OKWAPHEZULU

Tune:kuyze'ukuhlwa,hlala nami

1 Sengiyaqod'okwaphezulu,
Ngokumethemb'uNkulunkulu,
Ngishiya konke okomhlaba,
Ngibang,ekhaya likaBaba.

2 Angikhalel'ukuhlupheka
'Kwendlela,ngoba ngiyabheka
KuJesu,onguMholi wami,
Namandla nenjabulo yami.

3Nxa inkathazo ingehlela
NgoJesu ngiyahlabelela;
Kuvusa ukukholwa kwami
Ukudumis' iNkosi yami.

4 UJesu uyilanga lami,
Nomthunzi,nesihlangu sami,
UnguMalusi wam'omuhle,
Onginikayo konk'okuhle.

5 Zanini, bazalwane nonke,
Sihambe kanye thina sonke,
size sifik'ekhaya lethu,
Simbone uMsindisi wethu.

OKWAPHEZULU