Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

O Msindis' Othandekayo

1 OMSINDIS' othandekayo,
Ngingowakh; owakho wedwa;
Sengihlwanzw' igazi lakho,
Akubongwe wena,Mvana!

Aleluya, aleluya!
Ayibongwe yon' iMvana;
Senghlanzw' igazi layo,
Ayibongwe yon' iMvana.

2 Kad' izama inhliziyo
Ukuthol' ukuphumula;
Kepha ngath' ukwahluleka,
Ngabusiswa ngokwethemba

3 Ngiyethemba, ngiyethemba,
Ngizw' igazi lingihlanza;
Sengihlezi emthonjeni,
La kugezw' izono zonke.

4 Ngizinikezela kuwe,
Ngikukhonze, ngikufele;
Ngoqinisa ngomusa wakho
Zizw' izoni, zisindiswe.

5 Yebo, ngiyommel' uJesu,
Ngoba ungisindisile,
Ungihlanze inhliziyo;
Makabongwe njalonjalo.

O Msindis' Othandekayo