Menu Close

Ngonile Ngonile

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Iculo Le 0000

1 Ngonile, ngonile,
Ngi banjwa cbubini;
Se ngi tshaywa uvalo,
Ngesab' eNkosini.

2 Icala li kulu,
E se li ngi lahlile;
Ku kulu ukwesaba,
Ngi file, ngi file.

3 Ngi lap' eNkosini,
Se iigi ya zikalela;
Ngi khipe ecaleni,
Nga u ngi vumele.

4 Au, Nkosi enkulu,
Uwen' ongifeleyo;
Ngi file ezonweni,
Ngi ngodeliweyo.

5 I zwile, i zwile,
I se i ngi vumile,
I si ngi tembisile,
I ngi sindisile.

Nga ngi lahlekile,
Ngezono ezikulu;
Ngi bonga uMsindisi,
UMsindis' omkulu.

Ngonile Ngonile