Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NGIYOTHEMBA MUPHI

1 Intombazan'ethile
Ilele embhedeni.
'Bazali bakekhala,
Ngob'isisekufeni.

Bebon'izobashiya,
Ibizw'uMdali wayo,
Simebelwe ethuneni
'Sidumb'esihle sayo.

2 Uyise walomntwana
Wamphik'uNkulunkulu
Edela um'sa wakhe,
Nekhaya lephezulu.
Unina wayekholwa
KuJes',uMhlengi wakhe,
Wab'eyifundisile
Lentombazona yakhe.

3 Ngoluny'usuk'uyise
Ehlezi yedwa nayo,
Yazam'ukukhuluma',
Lincane izwi layo.
Yathi:\Sengonishiya,
Uyaf umzimba wami,
Kepha-ke woyangaphi
Umphefumulo wami?

4 Niyangingabazisa,
Ngiyakukholw'ikuphi?
NIYAPHAMBANA NINA,
nIYAKWETHEMBA MUPHI?
Umam' uphika izwi
NgelikaNkulunkulu\.

5 Wayesekhal'uyise,
Ngosizi eyitshela:
\Wokholw'akush'unyoko,
Uqinisile yena,\
Khona intombazana
Yathol'ukujabula,
Ethemba kuy'uJesu,
Yayisiwel umfula.

6 Wayefuman'uyise,
Noma esonosizi,
Umusa nokuthula
KuJesu uMsindisi.
Wabona konk'okunye
Kuyinkohliso yodwa.
Illlizwi elimiyo
NgalikaJesu lodwa.

NGIYOTHEMBA MUPHI