Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Mutshimbili o netaho

1.Mutshimbilu o netaho,
Ida U awele
Ha Yesu a U vhidzaho;
Mu pfe; U sendele.
Ida! Ida!

2.Mu-la-mbilu! U sa wani
A U fhumudzaho!
Ha Yesu-naa U lenga' ni
U da wa rulwa-vho?
Ida! Ida

3.Musamaria wavhudi
Ngoyu a konaho
U fhodza vhothe, ha gudi.
Ida U fhole-vho.
Ida! Ida!

4.Tshisiwana! U do ya 'fhi?
Ho khudaho ngefha.
Hayani U hu wana 'fhi
Ha sa vha henefha?
Ida! Ida!

5.Ida! Ida! U tshidzwe-vho,
Mbilu i ruliwe.
Ndi Yesu a U vhidzaho,
U vhidza henewe.
Ida! Ida!

Mutshimbili o netaho