Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Muhali washu o daho

1 Muhali washu o daho
Mutshidzi o ri lwelaho
O shuma, o vuledza.
O vhuyelela he a bva,
Vhuhosi hawe hu do vha
Ha maanda na ha tshedza.
Yesu,Yesu,
Ro zwi vhona,
Wo zwi kona
U ri lwela.
Khosi, ro U gwadamela.

2.U khosi, U a vhusaho
Muvhuthu a U khodaho
Khoroni dza tadulu.
Na rine ri a khoda-vho;
Itali ri tshi vhuswa-vho
Nga iwe, Khosi khulu.
Yesu yashu,
Mune washu,
Ri a luvha
Ri tshi fdzula ro U tuvha.

3.Muvhuso wau nga u de.
Mushango o the nga a vhe
A Yesu, Khosi yashu.
Hu ande vha U funaho,
Vha pfaho na vha tshidzwaho
Nga iwe, Yesu washu.
Yesu , Yesu,
U ri londe,
U ri tonde.
Vhuthu hau
Vhu takadze vhathu vhau.

4.Wo tuwa;huno ro U pfa
U tshiri:hune nne nda ya
Na inwi ni ya hone.
Ndi zwone U ri funze-ha
U U tevhela ri tshi pfa
Zwe wa ri laya zwone.
Yesu,Yesu,
Ri dededze
Ri sumbedze,
Ndila yau
Ya u swika phanda hau.

5.Muhali washu! Ro zwi pfa
Zwauri duvha li do da
Line wa do da ngalo
Naho li li ofhisaho,
Li do vha li ri isaho
Shangoni la Mulalo.
Yesu,Yesu,
La vhutshlo,
La zwihulu,
Li ri ise ngei tadulu.

Muhali washu o daho