Menu Close

Mufulufheli wa Ramaanda

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1. Mufulufheli wa Ramaanda
U divha a mu lindaho
Naho mathupho a tshi anda
O welwa nga zwi vhavhaho
U rula zwi lemelaho
Ha khotsi a mu funaho

2. Mufulufheli ha li mbilu
U di ri zwi farisa' ni
U pungaila vhunga tsilu
Kha u tovhowa hu bva'ni?
U hone o di nthulaho
Tenda a tshi zwi divha-vho.

3. Mufulufheli ha sinyuwi
Ha vhilaeli ha nail
Na u shengela ha nga tuwi
Ha mune wawe ha tali
Na musi wa zwi sa naki
U: Mune wanga ha khakhi

4. Mufulufheli zwi tshi difha
U tenda o mu neaho
Na musi ndila I tshi vhifha
Na hone u a tenda-vho
U: Na v hutungu honoho
Hu di vha Phathutshedzo-vho

5. Mufulufheli a lindedzwa
U do di fulufhela-vho
Ha nga ri: Zwino ndo latedzwa
Ha hangwi o mu tondaho
U: Khotsi ya nne tsiwana
A nga mbo ntshandukela naa!

6. Mufulufheli ha tshenuwi
O swika hu ofhisaho
U: Thama yanga ha nga tuwi
Ndo welwa nga zwi nkundaho
U: na lufuni thi nga fi
Mu-wedza-seli o ya'fhi?

7. Mufufheli! Fulufhela!
Mudzimu ndu Muhulwane
U tendwa nga u fulufhela
Ha vhathu vhenevho vhane
Vhe: Khotsi o ri funaho
A hu na zwi mu kundaho.

Mufulufheli wa Ramaanda