MOLAO WA LESOME

Potsiso ya 113:
Molao wa lesome o re:O se ke wa duma.Modimo o re laela eng ka molao wo?

Karabo:
O re laela gore mo dipelong tsa rena go se ke gwa ba le kganyogo goba mogopolo o mongwe wo o ganetsago molao wa Modimo, eupsa re be manaba a sebe ka pele yohle.

Ditemana tsa Beibele:
Baroma 7:7-8

Potsiso ya 114:
Bao ba sokologetsego go Modimo ba ka phetha molao ye ka botlalo na?

Karabo:
Aowa, gobane le ba bakgethwa-kgethwa ba no ba le mathomonyana fela a theeletso ye. Le ge go le bjalo, ka maikemisetso a tiilego ba thoma go phela go ya ka melao ya Modimo.

Ditemana tsa Beibele:
Baroma 7:14-15,
Baroma 17:22-25, 1 Johane 1:8,Bafilipi 3:12-16

Potsiso ya 115:
Ge e le gore ga go na motho yo a kgonago go phetha melao ya Morena ka botlalo,ke ka lebaka la eng ge Modimo a nyaka gore melao ye lesome e rutwe ka maatla a makaalo go rena na?

Karabo:
Sa pele ke gore mo bophelong bja rena ka mehla re lemoge tlhago ya rena ya sebe,gomme re batle tebalelo ya dibe go Jesu Kriste.Sa bobedi ke gore re be le mafolofolo a go rapela Modimo gore a re nee MoyaMokgethwa, gore bophelo bja rena bo mpshafale.

Ditemana tsa Beibele:1 Johane 1:9
1 Johane 3:1-3

MOLAO WA LESOME