Menu Close

MAWA NEENTABA – JOYOUS 22

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Mawa neeNtaba
(Valleys and mountains)
Zonke nje zindi rhangqhile
(They all surround me)
Hlathi nobumnyama
(Forests and darkness)
Zizam’ukundi gubungela
(They’re trying to overwhelm me)
Kodwa ndizophikelela
(Yet I will persist)
Noba sekunyukela
(Even though it’s an uphill climb)
Ngoba izwi Lakho
( Because your Word)
Likhanyis’indlela yam
(Brightens up my way)

Ndizokukhangela
(I’ll search for you)
Ndize ndikufumane
(Until I find you)
Yehov’uyinto yonke Kum
(Jehovah you’re everything to me)
Njenge ndluzela
(As the deer)
Yomel’amanz’okuphila
(Thirsty for living waters)
Kanjalo uMoya Wam
(So my soul)
Ulangazelela Wena
(Longs for You)
Yesu ndanelise ngawo lawomanzi
(Jesus quench my thirst)
Mandisele Kuwo
(Let me drink from them)
Ndiphile phakade
(And live eternally)

Ndingasuka ndiyephi
(Where could I go)
Uma ndisuka kuWe
(If I go from you)
Ngob’amazwi okuphila
(Because Words of Life)
Afumaneka Kuwe
(Are found in You)

 

Leave a Reply

MAWA NEENTABA – JOYOUS 22