Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Mato Anga nga Lilale

1.Mato anga nga'lilale.
A libndele hu vhonale
U tshidzwa hanga hu bvaho
Ha Ene,a zwi konaho.

2.U hone a u tshidzaho,
Yehova O u vhumbaho,
Wa maanda na wa tshilidzi;
U do u lwela ha litshi.

3.Nga vhe nawe u londiwe,
U si khukhulwe u si we ,
Ha u latedzi U do vha
Muendedzi kha magovha.

4.Mulisa wa Isiraele
Mu divhe u fulufhele
Ene A sa edeliho,
Ene A sa kumedziho.

5.Ndi Ene a U londaho,
Murunzi u rotholaho.
Duvha na nwedzi i zwi na-ni?
Sweswi li do u ita-ni?

6.Kha zwothe zwi u delaho
Ndi Ene a U lwelaho.
Thavhani na kha migodi
U do u linda zwa-vhudi.

7.U yani u fhatutshedzwe,
U vhuyani u endedzwe.
Dzindila na dzo vhifhaho
U na-e' dzi do naka-vho.

Mato Anga nga Lilale