Ma Ngi Sondele


Iculo Le 281

1 Ma ngi sondele
Ku wena, Nkos',
Noma ngi qutshwa
Inhlupeko, Nkos',
Ngi nga thokoza,
Ngi pinda ngi ti nje,
U ngi sondeze, Nkos',
Kuwe manje.

2 Noma ngehlelwa
Ngokubi, Nkos',
Ngi lel' etsheni
Ngi hlupeka, Nkosi',

Emaputsheni
Njalo ngi ngathi nje,
U ngi sondeze, Nkos',
Kuwe, manje.

3 Ngi bonisise
O Nkosi yam',
Ukuti konke
Oku kuwe, Nkos',
Ku izitunywa
Zokungisiza nje,
Ku ngi sondeze, Nkosi',
Kuwe, manje.

4 Na sekuseni
Ngo bonga, Nkos',
Na s' osizini
Ngo dumisa, Nkos',
Uma ku Nga be
Ngokuhlupeka kwam'
Ngi ya sondezwa, Nkos',
Kuwe, manje.

5 Noma llgi ndiza
Ngetaba, Nkos',
Ngiye pezulu
Ezulwini, Nkos',
Njalo ngo vuma,
Ngi pinde ngi ti nje,
U ngi sondeze, Nkos',
Kuwe, manje.

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play