Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Kukhon' Intaba Engaphandle

1 KUKHON' intaba engaphandle kweJerusalema;
INkosi yethu yafa khon' ukuze
sisindiswe.
Thin' asinakho ukuyazi
Inhlupheko yayo;
Sikholw' ukuthi yabethelwa, yafa
Ngenxa yethu.

2 Yathand' ukuba sifumane
Ukuthethelelwa
Silunge siye ezulwini; ngakho
Yasophela.
Omunye wayengekho wokuhla-
wulel' abantu,
UJesu yedwa wafa nokusivulel'
Izulu.

3 O, wasithanda, wasithanda,
Nathi masimthandel
Sethemb' igazi lakhe, sihambis'
okwakhe njalo.
Kukhon' intaba engaphandle
Kwe-Jerusalema
INkosi yethu yafa khon' ukuze
Sisindiswe.

Kukhon' Intaba Engaphandle