Menu Close

Kristo ri lwele rine vhana vhau

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1. Kristo, ri lwele, rine vhana vhau.
Maswina ashu ndi maswina au.
U a dzivhise a tshi vhamba maano
A dzi phambano.

2. Kristo, ri lwele, ri mutambi wau.
Swina Sathane o vuwa sa ndau.
Ndi vhanzhi vhe a mila vha yo xela;
Ra vha lilela.

3. Kristo, ri lwele kha maswina ashu.
A no ri tshinya dzimbiluni dzashu
Ri fhe vhuhali; pfumo nga li lwiwe,
Ri fune iwe.

4. Kristo ri lwele! Tshedza kha tshi kunde,
Maanda a swiswi othe U a vunde.
Hu vhuse iwe mashangani othe.
Mbiluni dzothe.

5. Kristo ri lwele! Khosi ya mulalo!
Hune wa vhusa hu na dakalo
Disa mulalo, dzinndwa nga dzi fhele.
Kristo ri lwele

6. Kristo ri lwele! Khosi ya mulalo!
Hune wa vhusa hu vha na dakalo,
Duvha mulalo, dzinndwa nga dzi fhele.
Kristo ri lwele.

Kristo ri lwele rine vhana vhau