Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Khanyisa Nkosi

1 Baba, ngicela sekuyahlwa,
Khanyisa, Nkosi'.
Kumnyama lapha ngiyesaba,
Ngihole, Nkos'.

2 Kuqala ngangingesho kuwe-ke,
Khanyisa, Nkos'.
Ngathand' okwami, kodwa namhlanje.
Ngihole, Nkos'.
Inkazimulo yonke emhlaben'
Iyedukis', iyisa ekufen'.

3 sengiwaswel' amandla akho,
ngenzele, Nkos'.
Nginobuthaka, ungisize,
Ngivuse, Nkos'.
Mawube nami njalo khona la,
Ngize ngifik' ekhaya laphaya.

4 Nxa sekusile ngothokoza
Ekhaya le.
Bonk' ubumnyama buphelile nya,
Kukhanya nge.
Ngizoba ngiqedil' uhambo lwam'
Nxa ngifikile kuwe, Nkosi yam'.

Khanyisa Nkosi