Jabulani bazalwane


Iculo Le 103

1. Jabulani, bazalwane,
eNkosini yethu la;
sizobizwa masinyane
ezulwini laphaya.

Nxa singena ekhaya
Ukubona iNkosi laphaya,
Sojabula sonke,
Sohlabelel’ haleluya!

2. Soqkokiswa ngalemini
Okumhloph’ okuthi qhwa,
Nxa singena eNkosinii
Ezulwini laphaya.

3. Abangcwele abavela
Ekuhluphekeni la,
‘Zinyembezi zizosulwa
Ezulwini laphaya.

4. noMsindisi sizombona,
Yen’ owasifela la,
Naphakade sizombonga
Ezulwini laphaya.

5. Wena mngane, usuthini
Uzohamba nathi na?
Sokubona ngalemini
Ezulwini laphaya?

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play