Umholi Omuhle

Iculo Le 127 1. Nxa uJesu engihola, Anginakho ukusola; Ngob’ amandla ngiwathola kuMholeli wami-ke. Refrain Laph’ engiholela khona, Laph’ engiholela khona, Laph’ engiholela khona, Ngomlandela njalo, he. 2. Nom’ indlel’ inobumnyama, Ngiyethemb’ elakh’ igama; Um’sa wakhe uyavama, Unganele wona, he. Read More …

Umzuzu noJesu

Iculo Le 80 1. Umzuzu nay’ UJesu Uyaguqula njalo Usizi nenkathazo, Uyaluxosh’ uvalo. Ngingenwa ukwethaba Noma ngimbheka-ke, Ubuhle balomhlaba, Ngishay’ indiva nje. 2. Umzuzu nay’ uJesu Khangel’ uthand’ analo, Ngilethe njalo kuye Usizi nemithwalo. Noma ngidinw’ indela Aphel’ amandla nya, Read More …

Ukuthula enhliziywenu

Iculo Le 78 1. Enhliziyweni yami, thulisa, Jesu la, uMoy’ ogubhuzayo, kuthule kuthi nya. Lapho sibhodl’ isitha, kushon’ umoya wam’. Ungikhumbule, Nkosi, ubamb’ izandal zam’. 2. Mangisithezwe, Jesu izandla zakho he, Umoya wam’ ujike, ubheke kuwe nje. Ikhona ngokunqoba okubi Read More …

UNHLOBO WAMI

1. Sewakhile enhliz’weni, Umhlobo wam’ Nguy’ omkhul’ ezihlotsheni, Umhlobo wam’ Ngoba nguy’ owangimela, La’ ngilahlwe ngokwempela, Ngal’ uthando wangifela, Lomhlobo wam’. 2. Wabe kad’ engithandile, Umhlobo wam’ Ngisenguye omdelile, Umhlobo wam’ Nxa ukona kwami kwanda, Weza yena wanginqanda, Ngisemubi wangithanda Read More …

U songo mphira Murena

(Pass me not oh gentle Savior) 1. U songo mphira, Murena, Ndi tshi lilela, Afho u tshi vhidza vhanwe U songo mphira. Chorus Yesu, ipfa thabbelo yanga, Afho u tshi vhidza vhanwe, U songo mphira 2. Tshidzuloni tsha tshilidzi Ndo Read More …