Thela Moya

Iculo Le 005 1. Nkosi, bhek’ ibandla lakho, Uyabona selomile; Limathise ngom’sa wakho; Konk’ okwethu kuphelile. Refrain Thel’ uMoya oyiNgcwele Phezu kwabantwana bakho. Vus’ owakho umsebenzi, Libathszw’ igama lakho. 2. Usizwisi lawamandla Abafundi bathenjiswa, Silifuze lelobandla Elaqala, labusiswa. Refrain 3. Read More …

Singabahambayo

Iculo Le 013 Singabahambayo thina kulomhlaba Kodwa sinekhaya ezulwini Sithi Haleluya, sithi Haleluya Sithi Haleluya, Haleluya, Haleluya Sithi Haleluya, sithi Haleluya Sithi Haleluya, Haleluya, Haleluya.

Obani labo

1. Obani labo abambeth’ ingubo ‘Zimhlophe, qwa, behub’ amahubo? Yek’ ubuhle bemi kubo! Behlanzw’ igazi leMvana Refrain Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni, Bayodumisa oyiMvana, Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni, Behlanzw’ igazi leMvana. 2. Yibona labo besesebusheni Bemkhonz’ uJesu bevuth’ emoyeni Noma beyisw’ Read More …

Ngaphesheya

Iculo Le 236 1. Ngom’sa wakh’ omkhulu, uyosiholela Embuswen’ wezulu, ngaphesheya; Nom’ indlela yakhe idin’ umntanakhe, Iy’ ekhaya lakhe, ngaphesheya. Refrain Ngaphesheya, ngaphesheya, Siyakuphumula, siyakujabula, Ngaphesheya, ngaphesheya, Nza sifik’ ezwen ngaohesheya. 2. Nom’ usiholela nasehlan’ elibi, Wosiphumisela ngaphesheya. ‘Mlilo ukhanyiya, Read More …

Phaphamani bazalwane

Iculo Le 178 1. Phaphamani bazalwane baka-Kristu! Vukanini! Sekusile bo! Hlomanini izikhali, bazalwane, Nisakwelwa ubuthongo, wo! Refrain Vukanini, bandla bo! Anibon’ izitha na? Hlomanini izikhali zokukholwa, ngoSomandla sizonqoba, ngo! 2. Ubutshwala, namanyala, bazalwane, Akuzon’ izitha zethu na? USathan’ usivukele, bazalwane, Read More …