E a le ho qaleng o nthatile


Sefela Sa 263

E sa le ho qaleng o nthatile, Modimo,
Ha o ne o e-so ho thee lefatshe,
U e-so ho ale baka sa lehodimo,
Ho e-so ho baloe mengwaha le dilemo,
U n'u s'u nthatile. (bis)

U nthatile mohla Morena wa ho phella
A tlileng lefatsheng la baetsadibe,
Ho tla pholosa ba khatheng la ho timela,
Mohla a fanyehwang mahareng a dihlola
Ruri o nthutile. (bis)

U nthatile le ha Moya o khalalelo
U ntsositse dibengmoo ke neng ke shwele,
Maotongg a Jesu motlha ka tlang ka dillo,
'Me ke tlohang teng ka thabo le ka tshwarelo;
Le teng o nthatile. (bis)

U tla 'ne o nthate ; na ke sefe lefatsheng
Se ka nkhaohanyang le lerato la hao?
Ho fihlela jwale, ke wena ya ntiisitseng,
U tla 'ne o mpoloke le ka ho sa feleng,
Ka lerato la hao. (bis)

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play

Leave a Reply