Vhahashu Ro ima Yorodane

Hymn #18 1 A fhira maduvha anga, A tavhanya u fhela. Ndi nga si ri ‘’Ima! Aiwa, Hufha ndi tshi do fhira. Ro ima tsini ha yorodane, Vhanwe vha kha di wela Na vhugala ha ngei phanda Vhu nyaga u Read More …

Yesu Udivha

Hymn #50 "Yes,He Understands." 1.Inwi no lemedzwaho nga mathupho, Ipfani maipfi a takadzaho, Yesu Muphulusi U a ni funa, Na mathupho othe U a a divha. Yesu U divha mathupho ashu, Ene U a pfa zwililo zwashu, Nahasi na matshelo, Read More …

Ndi tshi FulufhelaYesu

Hymn #82 "Tis so Sweet" 1.Ndi tshi fulufhela Yesu Ene U di vha na nne, Ndi tshi tenda zwe a amba Ndi di tika nga Ene. Yesu,Yesu,Mune wanga Ndi di-khuda kha Iwe; Yesu,Yesu,mpfarise-ha, Ndi u tevhele tsnhothe. 2.Ndi tshi pfa Read More …

Idani Vhahashu

Hymn #29 (Come all ye faithful) 1. Idani vhahashu, ro pfa zwa dakalo, Kha ri ye mudini wa Bethlehema; Ho bebiwa Mutshidzi afho mukungwani, Idani ri mu loshe Idani ri mu loshe Idani ri mu loshe-vho Murena 2. Na inwi Read More …

Tadulu Murenani

Hymn #61 1.Tadulu Murenani Ndi vhahethwa vhe vhothe, Tadulu makoleni Ho ne ho naka hothe. 2.A todaho u dshena Kha vhe a rabelaho, U ri a lungiselwe Nga Muya wo khethwaho. 3.Mutshidzi O ri fela, O fela zwivhi zwashu, A Read More …

Lupfumo pfumo ndiwe

Hymn #93 1. Lupfumo-pfumo ndiwe Muhanyisi wanga; Arali ndi na Iwe U mbiluni yanga. Zwa fhasi na tadulu Kha zwi balangane Nne zwanga ndi zwihulu Ndi Iwe u nan ne. 2. Dakalo lone-lone Li na a divhaho, Zwe war i Read More …