Yesu Ndi A U Funa

Hymn #47 "My Jesus I love Thee" 1.Yesu ndi A U funa,ndi divha U wanga, Ndi u kumedza zwivhi na vhutshinyi hanga; Ndiwe Murengululi na Muphulusi wanga, Zwila ndo.U funa,zwihulu ndi zwino. 2. Ndi U

Ida Muya Mukhethwa

Hymn #86 1.Ida Muya Mukhethwa, Ri vha U tamaho U dzhene U ri dadze Dzimbiluni dzashu; Dzhena U vhonetshele vhathu vhau, Ida U ri kundele maswina ashu. 2.Ivha Mufunzi washu, U ri sumbedze Tshifhambwe nae;

Duvha La Khathulo

Hymn #58 1.Li a da,li a da duvha la khathulo, Duvha la vhufhelo li ofhisaho; Shango la swifhala,naledzi dzi tshi wa, Shango li do lovha na zwithu zwalo. 2.Ipfano mubvumo,hu tahwa mukosi, Vhafu vha kho