THATHA KONKE – JOYOUS 22

Thatha konke, konk’ okwami Ngikunika konk’ okwami Thatha nal’ uqobo lwami Ngiyazinikela phambi kwakho Uma wena ungakithi ubani ongamelana nathi? Hay’ akekho. Asikho isikhali esenzelwe thina esiyakuphumelela. Hay’ asikho. Sebenza ngam (Hay’ sebenza) Sebenza ngam

Thela Moya

Iculo Le 005 1. Nkosi, bhek’ ibandla lakho, Uyabona selomile; Limathise ngom’sa wakho; Konk’ okwethu kuphelile. Refrain Thel’ uMoya oyiNgcwele Phezu kwabantwana bakho. Vus’ owakho umsebenzi, Libathszw’ igama lakho. 2. Usizwisi lawamandla Abafundi bathenjiswa, Silifuze

Thuma umlilo ongcwele

Iculo Le 70 1. siyakunxusa, Nkosi yethu, Thum’ uMlilo, umlilo oNgcwele! Selupholil’ uthando lwethu, Thum’ uMlilo, umlilo oNgcwele! Sibhek’ iphentekost’, impela Nxa lowomlilo usehla. Nguwena, Nkosi, wosizwela, Thum’ uMlilo, umlilo oNgcwele! 2. O, Thixo kaEliya,

Tsini Tsini ha Murena

(Nearer my God to thee) 1. Tsini ha Murena tsini tsini-ha Nangwe tshifhambano tshi tshi nndemela, Ndi do kondelela U vha tsini-tsini Ndivhe tsini-tsini ha Murena 2. Inwi vhatshimbili elelwani-ha, We a ita tshisimelo tsha