Menu Close

Bayethe Nkosi Yamakhosi

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Iculo Le 10

1. Bayethe! Nkosi yamakhos’,
Ogama linnguJesu,
Lethan’ umqhele wobushos’,
Nimthwese wona, niti:
Nkosi yakho konke.

2. Nin’ eningelukhohlwe, qha
Uthando olukhulu
loMfeli wenu, zanini,
nimthwes’ umqhele, nithi:
Nkosi yakho konke.

3. Makuthi bonk’ abezizwe,
Baguqe phambi kwakhe,
Bambonge bengephezi la,
Bamthwes’ umqhele, bethi:
Nkosi yakho konke.

4. Name-ke Jesu, Mhlengi wam’,
Sengisondele kuwe,
Ngileth’ okwami konke Nkos’,
Ngithela kuwe, ngithi:
Nkosi yakho konke.

Bayethe Nkosi Yamakhosi