Menu Close

Bayede Nkosi yamakhos

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Iculo Le 89

1 Bayede! Nkosi yamakhos',
O 'gama li nguJesu,
Lethan' umqele wobukos',
Ni m twese wona, ni ti,
Nkosi yakho konke.

2 Nin' eni nge lu kohlwe, qa,
Uthando olukhulu
LwoMfeli wenu, zanini,
Ni m twes' umqele, ni ti,
Nkosi yakho konke.

3 Ma ku ti bonk' abezizwe,
Ba guqe phambi kwakhe,
Ba m bonge be nga pezi la,
Ba m twes' umqele, be ti,
Nkosi yakho konke.

4 Namike, Jesu, Mhlengi wam',
Se ngi sondele kuwe,
Ngi k-t' okwami konke, Nkos',
Ngi tek kuwe, ngi ti,
Nkosi yakho konke.

Bayede Nkosi yamakhos