BA BA JANG SELALELO


Potsiso ya 81:
Salalelo sa Morena se jewa ke bomang?

Karabo:
Ke bao ba inyatsago ka baka la dibe tsa bona,gape ba ba holofelago gore ba di lebaletswe ka baka la Kriste,gape ba ba nago le maikemisetso a gore tumelo ya bona e tiiswe gomme bophelo bja bona bo kaonafatswe.

Ditemana tsa Beibele:1 Bakorinthe 11:28-30

Potsiso ya 82:
Bao ba phelago bjalo ka ba ba sa dumelego, ba na le tokolo ya go ja selalelo se sekgethwa naa?

Karabo:
Aowa, ka gobane kgwerano ya Modimo e ka nyefolwa, mme kgalefo ya gagwe e ka tukela phuthego yohle.
Ge e le batho ba ba bjalo, kereke e swanetse go ba tswalelela ka ntle ka go somisa dinotlelo tsa mmuso wa legodimo, go fihlela ge ba ka sokologa

Ditemana tsa Beibele:
1 Bakorinthe 5:11 Tito 3:10

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play