Download the app from the following stores:

Get it on Google Play Get it on blackberry world Dilela1

Your Favourite Hymns in Setswana | Sesotho| Tsonga | Venda | Zulu

Hymn Index

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O | P | R | S | T | U | W | Y


Popular posts


Nkosi Namhla Ngiyathela

Iculo Le 298 1 NKOSI, namhla ngiyathela, Ngingowakho ukuphela; Thatha konke kub-okwakho, Won'umzimba nenhliziyo. 2 Naz' izandla, zingezakho, Zisebenz' intando yakho, Nezinyawo zingezakho Zigijime zenz' okwakho. 3 Nal' ulimi lukhulume, Luyazis' intando yakho; Lumemeze, lufundise, Lulibong' igama lakho. 4 Nay' Read More …

Kwa khanya Emhlabeni

Iculo Le 0000 1 Kwa khanya emhlabeni Nxa e ti uJehova, Kukhanya yiba kona. Kwa tike kwa ba kona. 2 Kwa sake ezizweni Nxa e ti ujohane, Bhekhake, nans' iNkosi, I lungisel' indlela. 3 Kwa sake lapa kithi, Nxa leza Read More …

Jesu O khanyis Izizwe

Iculo Le 130 1 Jesu, o khanyis' izizwe! U iLanga leqiniso; Wa i letha insindiso, Nokupila, nenthabiso. 2 Izwi lakho li ya khanya Nxa li ngena enhliz'yweni; Li ubaqa onyaweni, Ukukhanya endleleni. 3 Wa t' ibanndla ukukhanya, Isibani ebantwini: Umuzi Read More …

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Tlong ho Jesu, le tle kapele

Sefela Sa 314 1. Tlong ho Jesu, le tle kapele, Lentswe la hae le supa tsela; Le eena o teng ka sebele, O nts'a re: Tlong ho 'na! Re tla thaba ha re kopana, Re lopolotswe sebeng sohle, Ha re Read More …

Ke biliba bo bilohang

Sefela Sa 339 1 Ke boliba bo bilohang, Ke koetsa ea mahlomola; Ke phororo tse nkhoholang, Ke hlotsoe, ke ea timela. Jesu, ke leba ho uena, Oho u mpoloke le 'na! 2 Bohlale le ho itšepa, Ka re ke sona Read More …

Ndzi Tshinelela,Hosi ya nga

Hymn #73 1 Ndzi tshinela,Hosi ya nga, Ndzi va kusuhi ni Murhandziwa; Hi wena I'a ndzi tiyisaka, Ndzi kuma ku xurha ni ku tsaka. 2 Ndzi tshinelelo,Hosi ya nga Swa misava ndza swi fularhela, Ndzi tsakela swa wena ntsena, Hi Read More …

Utlwa sefefo sa moya

Sefela Sa 446 1. Utlwa sefefo sa moya Le ho duma ha sona! Tsoha, re se re timela, Re pholose, Morena! Jo, dillo ha di mo tsose; O sa ntse a robetse, 'Me sekepe se tebile; Jesu, utlwa thapelo! A Read More …

UMHLATSHELO WEZONO

Iculo Le 55 1 Igazi lemihlatshelo Yonke yabaJuda Lalingeluqed’ uvalo, Lingesus’ ukona. 2 Kodwa elikaKristu wo, Elaphalazwa, ha Lisusa zonk’ izono bo’ Liqed’ icala nya. 3 Ngokukholwa ngiyabeka Isandla sami-ke Phezu kwekhanda leMvana, Ngivum’ izono, ha 4 Sengiyamthemba lowo Owanikelwa Read More …

Ditshiu, dinako tsohle

Sefela Sa 423 1. ditshiu, dinako tsohle Tsa ho phela ha ka, Ntate, o s'u di rerile, Di tsejwa ke wena. Le tsohle tse ka ntlhahelang, Ke kamoo o ratang. 2. Ha kena ho tsota letho, Le ho belaela; U Read More …

Hosi ha Khongela

Hymn #84 'Oho Yehova,ntirho wa wena wu pfuxe exikarhi ka malembe. 1 Hosi ha khongela, Hi pfuxe hinkwarhu, Tirha xikarhi ka hina Hi Moya wa wena. Hi tlangela wena, Xikwembu xa hina, Hikuva hi rhandza ku tiva Ku rhandza ka Read More …

KUWE – JOYOUS 22

Nqaba yokuphephela kwam’ (My shield and my refuge) Kuphepha kwam’kukuwena (My safety is in You) Siqalo nesiphetho sam’ (My beginning and the end) Mlomo ongaqambi manga (The Tongue that utters no lies) Refrain 1: Sendlala indumiso, Kuwe (We bring our Read More …

Lefu la hao, Molopolli

Sefela Sa 28 1 Lefu la hao, Molopolli, Ke le harolang matsoalo; Ke makalitsoe, Monghali! U imetsoe ke'ng hakalo? 2 Na hase ka ho ipea Sebakeng sa ba itšentseng, Re bileng ra u bolaea Ka libe tsee re li entseng? Read More …

Ku kotisa mhalamhala

Ku kotisa mhalamhala, Loko yi twile torha, Yi rila kule mananga, Yi rilela milambu, Hi seswe moya wanga Wu twa torha na wona, Torha ra Xikwembu xanga, Le xi ndzi xi navelaka! 2.Vabihi lava sandzaka, Va ndzi vutisa, vaku: Xikwembu Read More …

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play