Download the app from the following stores:

Get it on Google Play Get it on blackberry world Dilela1

Your Favourite Hymns in Setswana | Sesotho| Tsonga | Venda | Zulu

Hymn Index

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O | P | R | S | T | U | W | Y


Popular posts


Khosi ya vhutolo Iwe Mune washu

Hymn #135 1.Khosi ya vhutolo, Iwe Mune washu, Tanganedza thendo dzashu Tshilidzi tsha Khosi, khathutshelo khulu Wo bva nazwo ngei tadulu. U ri pfe, U ri fhe Mbilu dzi no tenda, Ndimi dza u renda. 2.Iwe litadulu, na vhugala hau Read More …

Ke thaba ha ke batla

Sefela Sa 131 1. Ke thaba ha ke bala Bibeleng, Tsa Molisa oa ka ea mpatlileng; fela ke re, lerato le hlollang La Jesu ke tla le leboha ka'ng? 2. Leha ke ntse ke mo khelohela, Rato la hae le Read More …

Nkosi Ngawo Umsa Wakho

Iculo Le 242 1 NKOSI, ngawo umsa wakho Bona umphefumlo wam'; Ngiguqile phambi kwakho; Susa zonke' izono zam', 2 Baba, kade ngedukile; Ngingalaz' icala lam', Ezonweni ngangifile; Susa zonke' izono zam' 3 Wena unomusa wonke, Kade wancengana nam'; Kade wangibiza, Read More …

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Bonang sona

Sefela Sa 347 Bonang sona O fihlile, Jesu ngaka ya batho O lerato, O sebete Bonang ke yena Jesu *******Chorus ******* O! bitso, le ratehang Ke le letle ha kaakang Ha le binwa ke batho Lebitso la Jesu Utlwa lona Read More …

KEREKE

Potsiso ya 54:O dumela eng ka ga kereke e kgethwa ya ka gohle? Karabo:Ke dumela gore mo ditshabeng tsohle Morena Jesu o iphuthela phuthego ya badumedi, a e sireletsa, a e thekga,gore e fiwe bophelo bjo bo sa felego. Ka Read More …

Sihole Simakade

Iculo Le 319 1 SIHOLE,Simakade, Yiphake impi, Sizolwa nakh'okubi, Siqhube izwi; Amandla siwaphiwe Ngokufundisa kwakho, Majeke,Simakade, Usinqobise. 2 Sihole,Simakade, Sihlom'ezakho, Asilwi ngokwenyama Kulempi yakho; Umkhont'ungokaMoya, 'Sihlangu si'Kukholwa, Ngothando nangomusa Kunqotshw'isitha. 3 Sihole,Simakade Sikulandele, Kukhon'ukus'okuhle, Sewuqhamuka; Sipheth'isiphambano, Siyasikhanyisela, Onqob'uthol'umqhele; Sihole,Nkosi.

Idani nothe no netaho

“softly and tenderly” 1. Ipfani Mutshidzi a tshi ni vhidza, Nothe no pambuwaho; A tshi ni lindela ngei munangoni, Uri “Idani ha nne.” Chorus Idani, idani inwi nothe no netaho, Yesu mutshidzi u khou ni vhidza, U ri, “Idani ha Read More …

Mina Jesu Ngi Indlela

Iculo Le 96 1 Mina, Jesu, ngi indlela, Neqiniso, nokuphila; Wozanini, ni sondele, Namkeliswe usindiso. 2 Jesu, wena u indlela, So ya ngawe ezulwini; Weza wa si hlaulela, Wa si khipa ebubini. 3 Jesu, wen' u liqiniso, Ngawo onk' amazwi Read More …

Tiisa lentsoe lena

Sefela Sa 193 1 Tlisa lentsoe lena, Le tsoang ho boleloa; bis Re le thuise, Morena, Re bone ho kholoa 2 Re sa shoeloa mona Ke ea re hloileng; O utsoa pelong tsa rona. Bis Tsee u li jalileng 3 Read More …

Le atamele tafole

Sefela Sa 208 1 Le atamele tafole, Bakhethwa ba Modimo; Tlong, le ngwathelwe bohobe, Le bo je ka tumelo. 2 Itlhahiseng ka tekolo Moketeng wa konyana; Atamelang ka lerato, Lerato la boena. 3 Jesu, o re bitsa jwale Ho ja Read More …

Yizwani Izindaba

Iculo Le 200 1 Yizwani izindaba, Yizwani boni nonke Eni lap' emhlabeni, Ezindaweni zonke; Ku zwiwe ngapezulu, Ku zwiwe na ngapansi; Ma si zwe nesitulu, No senhla no senzansi. 2 Wa buba uMkhululi, W'a cit' igazi lake; W'a fela abapuli Read More …

Elellwang ba bochabela

Sefela Sa 23 1 Elellwang ba Bochabela – Ba latetseng naledi E reng, ba ee ho rapela – Monghadi wa benghadi Ba mo ntshetsa dinyehelo, – Leha e sa le ngwana; Ke dinatla ka tumelo; (bis) Ba 'moha bat habile. Read More …

Fatseng la bomalimabe

Sefela Sa 310 1. Fatšeng la bomalimabe, La ho hlomoha pelo, A re kholeng tse monate, Re khetheng tse bohloko. Ha letsatsi la kajeno Le chabile, le khanya, Re se belaelleng maru A ka hlahang hosasa! A re jaleleng ba Read More …

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play