Bayeke Bahleke

Bayeke bahleke (Let them laugh) Bayeke bajabule (Let them rejoice) Ngoba izulu (For the Heavens) Limele baqede(Is waiting for them to finish) Bese liya’sukumela (And move on your behalf) (Repeat) Thula! Thula! Thula! Thula! (Be

Ngobekezela

Nkosi ngiqalil’uhambo lwakho (Lord, I have started your journey) Olungiqondisayo, luvela ezulwini (It shapes me and is heavenly) Sengehlukene nezwe lokona (I have parted ways with the world of sins) Ngobekezela! Jesu Ngobekezela (I’ll persevere,

This I Know

Sometimes I feel You Sometimes I don’t Sometimes I’ll hear You Sometimes I won’t But this I know, With all my heart, With all my soul Refrain: Ungizungezile (You surround me) Ngasemuva nangaphambili (Behind me

Phakama

Refrain: Zibonakalise Jesu Krestu, Nkosi YamaZulu x2 (Be revealed Jesus Christ, King of the heavens) Phakama! Phakama! Phakama! Kulendawo x2 (Arise! Arise! Arise! In this place) (Repeat) Bonakalisa Amandla Akho (Be revealed in Your Power)

Umoya Kulendawo

Ukungena kwami (My coming in) Ngeke’fane nok’phuma kwam’ (is not the same as my going out) Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of the Lord) Ukulendawo (Is in this place) (Repeat) Kunjani weBangcwele (What happens