Entabeni ekude

Iculo Le 259 1. Entaben’ ekude kwem’ isiphambano. Esinobuhlungu nenhlazo; Ngisithanda sona, ngob’ uJesu wami Wabethelwa kuso nge nxa yam’. Refrain: Ngakho ngisibabaza sona, Ngize ngibeke phans’ umthwalo, Ngizobambelela kusona Ngize ngizuze umqhele wam’ 2.

Thela Moya

Iculo Le 005 1. Nkosi, bhek’ ibandla lakho, Uyabona selomile; Limathise ngom’sa wakho; Konk’ okwethu kuphelile. Refrain Thel’ uMoya oyiNgcwele Phezu kwabantwana bakho. Vus’ owakho umsebenzi, Libathszw’ igama lakho. 2. Usizwisi lawamandla Abafundi bathenjiswa, Silifuze

Obani labo

1. Obani labo abambeth’ ingubo ‘Zimhlophe, qwa, behub’ amahubo? Yek’ ubuhle bemi kubo! Behlanzw’ igazi leMvana Refrain Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni, Bayodumisa oyiMvana, Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni, Behlanzw’ igazi leMvana. 2. Yibona labo besesebusheni Bemkhonz’